ผู้บริหารและคณะครู

นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารมย์ วงศ์สกุลเกียรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววาสนา บุญครอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวกนกวรรณ สิงห์คำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวมานิดา เนตรนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกรรณิการ์ ปาละวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวนิภาวรรณ ใจกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอนุวัฒน์ อังศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางจุฑามาศ บุญทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุภาภัณฑ์ บุญประเสริฐ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายพิษณุ ใจดี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายณรงค์ฤทธิ์ โชติกาญจนเรือง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศรุดา พรพัฒนชัย
ครูธุรการ