คณะผู้บริหาร

นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา บุญครอบ
หัวหน้างานบุคลากร

นางอารมย์ วงศ์สกุลเกียรติ
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวกนกวรรณ สิงห์คำ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวนิภาวรรณ ใจกล้า
หัวหน้างานบริหารทั่วไป