รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
สรุปผลการประเมิน : ปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
สรุปผลการประเมิน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
รายละเอียดผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
รายละเอียดผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 (2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา (2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 860.07 KB