คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา


 
นายรักสงบ  จันทร์แสง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์  ทาระโท  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
นางเพ็ชรัตน์  ทองมี  ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ
นางสมหมาย  ชัยศรี    ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ
นางมาลี  เสือเพ็ชร   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ
นายจำเนียร  โพธิ์วัง  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ
พระมหาสว่าง  สิริภทโท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     กรรมการ
นางอารมย์  วงศ์วกุลเกียรติ  ผู้แทนครู      กรรมการ
นางทวีป  บรรจงเปลี่ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ กรรมการและเลขานุการ