เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดบ้านลำ

พวกเรารักมั่น สถาบันโรงเรียนบ้านลำ เหลือง-เขียว เด่นงาม นำหน้าสง่าศรี

โรงเรียนสะอาดนักเรียนมารยาทดี สิ่งเสพติดหลีกหนี ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

เราเชี่ยวชาญวิชาการเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ดี มีวินัย ใจอาสาล้ำ รักท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรม กตัญญูนำ บ้านลำ รักความเป็นไทย ธงเหลือง-เขียว งามปลิว

พลิ้วนภา องค์อาจศักดิ์ดากีฬาบ้านลำยิ่งใหญ่ สู้ สู้ สู้ เราสู้พลานามัย แพ้ ชนะ รู้อภัย

มีน้ำใจนักกีฬา ขอองค์หลวงพ่อประทุมคุ้มครอง อยู่เย็นทั้งผองปรองดองใช้คำนำหน้า

เศรษฐกิจพอเพียงตามลอยเลี้ยงพ่อฟ้า โรงเรียนบ้านลำพัฒนาพวกเราสามัคคี