พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

                1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ทั่วถึงและเสมอภาค

ในระดับปฐมวัยและช่วงชั้นที่  1 – 3

                2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สืบสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมสู่อาเซียน

                3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

                4.  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์

                1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง แลเสมอภาค

                2.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

                3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะตามรอยวีรชนชาวบ้านบางระจัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีวิถ๊ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

                5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน