ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านลำ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านลำ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านลำเป็นสถานที่เล่าเรียน เป็นโรงเรียนชนิดนายอำเภอจัดตั้งครั้งสมัยขุนกมล ศิลปสำเนียก ดำรงตำแหน่งนายอำเภออินทร์บุรี นายแช่ม สวัสดิสุข เป็นธรรมการอำเภอ(ศึกษาธิการอำเภอ) เปิดเรียนวันแรกมีนายแช่ม สวัสดิสุข เป็นประธานเปิดป้ายนามโรงเรียน นายบุญธรรม สะอาดหัว สารวัตรศึกษา  ครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมในพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน พระวินัยธรรมกิ่งสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ป้ายนามโรงเรียนครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโพธิ์ชัย ๓ (วัดบ้านลำ) โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินรัชชูประการ พระอธิการน้อย สรโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านลำและประชาชนเป็นผู้ดูแลสนับสนุน เปิดเรียนครั้งแรกมีครู ๒ คน คือนายช้อย บัวทอง เป็นครูใหญ่ นายประเทือง เสือสุภาพ เป็นครูน้อย มีนักเรียนชาย หญิง รวม ๗๘ คน จัดชั้นเรียน ๓ ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถม ประถมศึกษาปีที่ ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๒ และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ซึ่งเป็นชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ ตามเกณฑ์บังคับพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะครูโรงเรียนวัดบ้านลำ มีนายณรงค์ ภู่งาม ครูใหญ่ นายจรูญ เถื่อนทองและนาย พยุง ห้อยระย้า ครูประจำชั้น พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดบ้านลำ (พระครูสลิ อินทสโร) และประชาชน มีนายช่วง จันทร์แสง เป็นหัวหน้า ได้ริเริ่มสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร แบบ ป. ๑ ยกพื้นสูง ขนาด ๙ x ๒๗ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จากทุนของประชาชน และเงินงบประมาณจากทางราชการ และทำบุญฉลองเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ป้ายนามอาคารเรียนชื่อว่า จันทร์แสงประชานุเคราะห์”  ซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่นายช่วง จันทร์แสง ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้

ต่อมาได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ตุลาคม ๒๕๐๙ โรงเรียนใช้เลขประจำโรงเรียนอักษรย่อ ป.สห. ๑๐๖ ชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านลำ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ - ๖)  เป็นเกณฑ์บังคับ และขยายเกณฑ์บังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีต่อมา

ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้โอนการศึกษาประชาบาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๓๖  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา คือชั้นอนุบาล ๑ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดสอนชั้นอนุบาล ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีต่อมา

          โรงเรียนวัดบ้านลำ มีพื้นที่จำนวน  ไร่ ๑ งาน ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดบ้านลำ สภาพชุมชนตั้งอยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลจากชุมชน มีเขตบริการจำนวน ๓ หมู่บ้าน ของตำบลโพธิ์ชัย คือ หมู่ที่ ๖-๘ และมีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ใหญ่ และหมู่ที่ ๘ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนและขาดแคลน สภาพครอบครัวมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด

ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านลำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดการศึกษาเป็น  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน  ๙๐  คน  ราชการครู ๗ คนพนักงานราชการ ๑ คน ครูจ้างสอน ๔ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน มี นางทวีป บรรจงเปลี่ยน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน